Interim bestuur FNP Noardeast-Fryslân
Fedde Breeuwsma, Dokkum: foarsitter
Pytje de Graaf, Ternaard: skriuwer
Ellert Jongstra, Blije: bestjoerslid
Anneke Verbeek, bestjoerslid: Mitselwier
Bert Koonstra, bestjoerslid: Sweagerbosk

2019 FNP Fryslân - Disclaimer