NIEUWS   19-06-2019


Fryslân: Veel ruimte voor bouwen in de dorpen

De FNP heeft in verkiezingstijd hoog ingezet op bouwen in de dorpen. We zijn er blij mee dat hier in het coalitieakkoord ruimte voor komt

"Dorpsbelangen bellen ons al!" (Sijbe Knol)

Wonen en leefbaarheid

Wat wonen betreft heeft de FNP veel succes gehad met de onderhandelingen over het nieuwe coalitieakkoord. Er is behoefte aan woningen voor jongeren en ouderen die in de dorpen wilt blijven. We hebben bereikt dat binnen dorpen of kernen straks gebouwd mag worden zonder plafond. Buiten de dorpen en kernen komt geen onbeperkte groei van nieuwbouwwijken ‘in het weiland'. Een ander punt van de FNP is het mogelijk maken van wonen voor tijdelijke werknemers zowel in het buitengebied als op het erf van de werkgever zelf.

Er moet worden gebouwd volgens aangetoonde behoefte in de regio. Er komt 'kwalitatieve vervanging' van bestaande woningen voor jongeren en ouderen. Van een 'rem' voor woningbouw op dorpen alleen op basis van demografische verwachtingen zal dan geen sprake meer zijn. Er komt € 1,0 mln voor de uitrol van Dorpsontwikkelingsmaatschappijen, ook om 'rotte kiezen' weg te werken.

 

Dorpshuizen

Zoveel mogelijk dorpen hebben een eigen ontmoetingsplaats. Daartoe wordt de bestaande ‘Doarpshuzeregeling' vernieuwd. Daar is in de samenleving behoefte aan. Niet alleen nieuwbouw van multifunctionele centra maar vooral ook verbouw van bestaande accommodaties en vrijkomende gebouwen zoals kerken, scholen en boerderijen moet zo mogelijk zijn. De coalitie wil € 2 miljoen in een nieuwe regeling ' Moetingsplakken 2.0 ' steken.

 

Iepen Mienskipsfûns

‘Iepen Mienskipsfûns': Het succesvolle IMF gaat door. Er worden minimaal 750 leefbaarheidsprojecten in Fryslân gerealiseerd met steun van het IMF. De laagdrempelige IMF-werkmethode dient ook als inspiratiebron voor een hernieuwde werkwijze op andere provinciale werkterreinen. De provincie zal hier opnieuw € 12 miljoen in steken.

 

De FNP docht it! #1  

 

Kijk ook onze berichten uit de verkiezingen

1. Huizen bouwen in échte dorpen

2. Grote vraag naar hofjes en kleine woningen  Tags: libje yn fryslan, polityk bestjoer, wenje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer