"Wethouders"

Aant Jelle Soepboer, Nijewier
E-mail: a.soepboernoardeast-fryslan.nl
Till: 06-22305899

Bert Koonstra, Sweagerbosk
E-mail: koons300hotmail.com
Till: 06-51632676

2023 FNP Fryslân - Disclaimer