Bestjoer FNP Noardeast-Fryslân

Ruurd de Graaf, Dokkum: skriuwer
Anneke Bilker, Raard: ponghâlder
Marco Kramer, Hallum: twadde ponghâlder


2019 FNP Fryslân - Disclaimer