Bestjoer FNP Noardeast-Fryslân


(Interim) Foarsitter: Welmoed van der Werf

Skriuwster: Pytsje de Graaf

Ponghâlder: Lolke Folkertsma

Algemien lid: Anneke Bilker 

Algemien lid: Jaap-Sip Faber


Mail: noardeast-fryslanfnp.frl

2023 FNP Fryslân - Disclaimer