07-09-2018 - Fryslân: Frijbûtser fan septimber no online
Bestjoersferkiezings, kandidatelisten foar de ferkiezingen fan it Wetterskip en de Earste Keamer. En noch tal fan oare wichtige saken op de wurklist fan de ekstra ALG op 28 septimber, allegear yn dizze Frijbûtser.

03-09-2018 - Fryslân: OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online
Maart 2019 binne der wer Steateferkiezings. Dit nûmer fan Locomotie is foar it grutste part wijd oan de tariedingen.

11-06-2018 - Fryslân: Frijbûtser fan juny no online
It oanmelden fan kandidaten foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten maart 2019 is los. Ek foar it Wetterskip en de Earste Keamer. Yn dizze Frijbûtser mear oer de proseduere.

29-12-2017 - Nije ôfdieling FNP Noardeast-Fryslân
Wy bin der klear foar ! Stêd,doarp en gea yn Noardeast-Fryslân kin it net ûntgean !.

2020 FNP Fryslân - Disclaimer