17-07-2019 - De wethâlder

12-07-2019 - Bert Koonstra

09-07-2019 - Aant Jelle Soepboer

05-07-2019 - Lisette Akkerman

28-06-2019 - Fedde Breeuwsma

18-06-2019 - Hanneke Jouta

08-06-2019 - De Fraksje
Kom yn de kunde mei ús fraksjeleden

2021 FNP Fryslân - Disclaimer