26-11-2018 - Provinciale CDA-baas informateur ‘NEF’
24-11-2018 - Als zestiende op de lijst, maar als tweede in de raad
23-11-2018 - Útslag verkiezingen
21-11-2018 - Kollum Inne Bilker útsprutsen by de útstjoering fan Omrop Fryslân.
20-11-2018 - FNP: oanpak ôfsjitten fan greidefûgels yn Frankryk
20-11-2018 - Omrop Fryslan: FNP is grutste partij by skoalferkiezings yn Noardeast-Fryslân
17-11-2018 - Hjoed #Sinterklaas in waarm wolkom yn #Dokkum
16-11-2018 - Aant Jelle Soepboer op de boargerskipsdagen ROC Friese Poort Dokkum
16-11-2018 - Dúdlikheid oer de oanpak fan de krusing Doniawei en de N357 yn Hallum
15-11-2018 - Regiodeal: 28 miljoen voor Holwerd aan Zee, krimp en landbouw
15-11-2018 - Fyts-Flog fan de Ferwerter FNP Froulju oer rekreaasje yn Noardeast-Fryslân.
10-11-2018 - FNP: regio bied kansen voor recreatie en toerisme!
06-11-2018 - FNP : Gjin demonstraasjes yn binnenstêd Dokkum
05-11-2018 - Stimulearingspriis foar bioferskaat inisjativen yn Noardeast-Fryslân
04-11-2018 - Schoolzwemmen in trek bij basisscholen
03-11-2018 - FNP yn ’t Kafee in grut súkses.
31-10-2018 - FNP iepenet eigen partijhûs
28-10-2018 - Boer is de dokter fan de takomst
18-10-2018 - Buurtkamer foarsjocht yn in grut ferlet
12-10-2018 - Ferfallen kultuer histoaryske lânskipseleminten
03-10-2018 - Bauke van der Heide ferstoarn
29-09-2018 - FNP Ferkiezingsprogram 2019-2022 oerlange oan jongste kandidaat
27-09-2018 - Lit Dokkum in kearnstêd bliuwe
20-09-2018 - Fryslân: FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette
14-09-2018 - Fryslân: FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado
19-07-2018 - Bert Koonstra nije listlûker FNP Noardeast-Fryslân
19-07-2018 - Fryslân: Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân'
10-07-2018 - Fryslân: Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling
20-06-2018 - Fryslân: Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp
24-05-2018 - Fryslân: Klimaat en miljeu by it Wetterskip
18-05-2018 - Fryslân: FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns
03-04-2018 - Fryslân: Minority SafePack Initiative
28-03-2018 - Fryslân: Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion
28-03-2018 - Fryslân: Vragen in PS - Overgang gasputten van NAM naar Vermilion
27-03-2018 - Fryslân: FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân

Aktuiel
2019 FNP Fryslân - Disclaimer