09-10-2020 - Untwerp- Aginda foar it Waddengebiet 2050 24 septimber 2020
06-10-2020 - "Frysk Taalbelied Gemeente Noardeast-Fryslân
06-10-2020 - Reinbôge gemeente
07-07-2020 - Noed oer mooglike sluting fiskgebiet boppe Skiermûntseach
07-07-2020 - Perspektyfnota 2020
30-05-2020 - Militêre leechfleanrûte oer Fryslân skrast
12-05-2020 - TSJINWYN!
31-03-2020 - FNP Noardeast-Fryslân en it Koroana firus.
12-02-2020 - In feilige krusing by Hallum
07-02-2020 - Pleit oer it fyzjestik rekreaasje en toerisme
28-01-2020 - FNP's wolle grut fiskevenemint binnen angelje foar noardeasten
28-12-2019 - NOARDEAST IN MADURODAM FAN WYNMÛNEN?
06-12-2019 - It Dokkumer Binnenhof
24-10-2019 - PANNAKOAI WICHTICH FOAR IT FÛGELLÂN!
09-10-2019 - ROMTE YN DE DOARPEN!
10-07-2019 - Fedde Breeuwsma oer de perspektyfnota
10-07-2019 - Fedde Breeuwsma oer it finansjeel jierferslach
19-06-2019 - Fryslân: Grutte romte foar bouwen op ‘e doarpen
18-06-2019 - Plaknammebuorden
08-06-2019 - Wethâlder Pytsje de Graaf iepenet Kennislab NOF
09-03-2019 - Riedsgearkomste fan 07-03-2019
19-02-2019 - Noardeastfryslân: De jûn fan Fryslân
29-12-2018 - Coalitieagenda voor gemeente Noardeast-Fryslân 2019-2022
22-12-2018 - Akkoord over coalitieagenda Noardeast-Fryslân
21-12-2018 - Wethâlder Pytsje de Graaf: Myn Dongeradiel.
19-12-2018 - Tige tank foar jo stim! Noflike feestdagen en in lokkich nijjier!
17-12-2018 - Salang as de wyn fan de wolken waait salang wie Dongeradiel in feit. 
15-12-2018 - FNP : tradysje optochten moat bliuwe
14-12-2018 - Fedde Breeuwsma, riedslid en fraksjefoarsitter FNP Dongeradiel
11-12-2018 - Der wie Dongeradiel, der is no Noardeast Fryslân
26-11-2018 - Provinciale CDA-baas informateur ‘NEF’
24-11-2018 - Als zestiende op de lijst, maar als tweede in de raad
23-11-2018 - Útslag verkiezingen
21-11-2018 - Kollum Inne Bilker útsprutsen by de útstjoering fan Omrop Fryslân.
20-11-2018 - FNP: oanpak ôfsjitten fan greidefûgels yn Frankryk

Aktuiel
2023 FNP Fryslân - Disclaimer