"Kom yn de kunde mei de fraksje"

fraksje 2019
 

 

Aant Jelle soepboer/ a.soepboernoardeast-fryslan.nl / till: 06- 22305899
Bert Koonstra/ b.koonstranoardeast-fryslan.nl / till: 06-51632676
Hanneke Jouta/  h.joutanoardeast-fryslan.nl / till: 06- 25132378
Fedde Breeuwsma/ f.breeuwsmanoardeast-fryslan.nl / till: 06- 13168533

 

 


2021 FNP Fryslân - Disclaimer