Pytsje de Graaf Ternaard List 2 nr 8

As frou fan Harke en beppe fan de alderleafste famkes fan'e wrâld fiel ik my by de FNP thús om’t ik in grutte bining mei it Frysk en Fryslân haw. De partij dy’t mei respekt mei-elkoar omgiet en gjin ûnderskied makket. Bin no wethâlder.

08 Pytsje de Graaf

Ik wol my graach ynsette foar de jongerein, sy binne ús kapitaal en moatte harren ûntploaie kinne. Harren talinten moatte ta ûntwikkeling komme en dêrom set ik my yn foar mear Keunst en Kultuer yn de klasse. Kultuer sil yn in krimpende maatskippij fan hieltyd grutter wearde wêze en dêrom fertsjinje de amateurselskippen ek stipe fan de oerheid. @PytsjedeGraaf2019 FNP Fryslân - Disclaimer