Hanneke Jouta Ferwert List 2 nr 6

Troud mei Willem Hazewindus en mem fan trije bern. Ik fiel my as Fries thús by de FNP. Fan 2006 oant 2014 ha ik yn’e  ried fan Ferwerderadiel sitten. Graach wol ik my yn ús nije gemeente op’e nij ynsette. Ynsette foar de leefberens foar al ús ynwenners. Foarsjenningen behâlde en omtinken foar minsk en natuer! facebook ; Hanneke Jouta

06 Hanneke Jouta

2019 FNP Fryslân - Disclaimer