Lolke Folkertsma Dokkum List 2 nr. 5

As bankman haw ik jierren lang my sterk makke foar de belangen fan de klant en de bank yn de regio. De ôfrûne jierren haw ik as riedslid besocht de ferbining tusken minsken, bedriuwslibben, natuer en bestjoer te lizzen. Njonken riedslid ,warber foar de Talmastichting, Dokkumer Stadsfonds en de PDGAW yn Dokkum Ealsum Wetsens. Mei wat graach genietsje fan de natuer en derop út mei de boat. @ltfolkertsma

05 Lolke Folkertsma2

2019 FNP Fryslân - Disclaimer