Jaap Postema Dokkum List 2 nr 4

Wurkje by de Rabobank en mei Durkje Santema grutske heit fan in trijeling. Yn myn frije tiid mei ik graach reedride, fytse en sile. Sport is in wichtich ûnderdiel fan in leefbere mienskip. Ik wol graach sterk meitsje om in goed sportklimaat yn doarp en stêd yn stân te hâlden. @JaapPostema

04 Jaap Postema

2019 FNP Fryslân - Disclaimer