Harke de Graaf Ternaard List 2 nr 44

De FNP is foar my in partij dy’t eagen en earen hat foar de need fan jong en âld. Ik wol my graach ynsette foar in paadsje nei see (Fiskbuorren) en in fytspaad by see lâns.

44 Harke de Graaf

2019 FNP Fryslân - Disclaimer