Durkje Dijkstra-Talma Ealsum List 2 nr 43

De FNP sprekt my oan om’t alles yn ús memmetaal kommunisearre wurdt. Der wurdt nei jo harke en der wurdt ek útfierd.
Ik wol my graach ynsette foar elk dy’t help nedich hat.


43 Durkje Dijkstra

2019 FNP Fryslân - Disclaimer