Aede van der Beek Marrum List 2 nr 39

De FNP is foar my in partij dy’t ticht by de minsken stiet en de regio stean wol. Ik wol my graach ynsette foar alle saken dy’t op gemeentelik mêd spylje. Haw jierren lang meidraaid yn de skaadfraksje en praat dan mei oer de gemeentlike polityk

39 Aede van der Beek

2019 FNP Fryslân - Disclaimer