Lisette Akkerman Ferwert List 2 nr 3

36 lentes jong, en wenje yn Ferwert. Ik wurkje yn'e útféartsoarch en dêrneist ha ik in eigen bedriuw yn coaching en training yn duorsume ynsetbaarheid en fitaliteit,
wêrby ik minsken en bedriuwen advisearje en begeliet op it mêd fan in sûne wurk-en leefomjouwing. Ik fyn it wichtich dat minsken wurkje, libje, ûntspanne en genietsje kinne yn en fan harren prachtige gemeente.
Ik set my dan ek graach yn foar wurkgelegenheid, leefbaarheid, behâld fan sport, kultuer en soarch foarsjenningen foar jong en âld en foar behâld en beskerming fan it ferskaat oan floara en fauna yn Noard-East Fryslân!


03 Lisette Akkerman

2019 FNP Fryslân - Disclaimer