Jaap-Sip Faber Dokkum List 2 nr 35

As oprjochte fries fiel ik my thús bij de FNP. 
Fryslân is in prachtich stikje lân mei in hiel lang ferline; in ferhaal dat nea ferlern gean mei.
De FNP set har yn foar begrippen as mear eigen bestjoer en romte foar eigen inisjatyf, de lokale mienskip mear foech jaan en behâld fan eigen taal en kultuer. Dat sprekt my tige oan.


Ik fyn it fan belang dat wy in sterker Provinsjaal bestjoer krije, en ek it behâld fan ûs eigen unike taal en kultuer is wichtich foar my.35 Jaap Sip Faber

2019 FNP Fryslân - Disclaimer