Ella Folkertsma Dokkum List 2 nr 30

Ik bin troud mei Lolke Folkertsma en tegearre bin wy mar wat grutsk op ús beide jonges. As Dosint oan it Dockinga College gean ik mei de jongerein yn petear oer de sin fan’t libben en harren libbensbeskôging. FNP kieze betsjut foar my dat elts meidocht en der ta docht.

30 Ella Folkertsma

2019 FNP Fryslân - Disclaimer