Fedde Breeuwsma Dokkum List 2 nr 2

Bin riejouwer BHV en Krisismanagement. Heit en grutske pake. Ik wol my graach ynsette om de Wet Maatskiplike
ondersteuning (WMO)tichter by de minsken te bringen. De fraach nei soarch moat liedend wêze en net it wykteam of de gemeente. Earst soarch regelje yn eigen doarp/ wyk troch bekende wyksuster en dan de prosedueres. @breeu01


02 Fedde Breeuwsma

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer