Renze Holwerda Anjum List 2 nr 28

De FNP is foar my in partij mei respekt foar de Fryske taal, kultuer en lânskip. Ik wol my graach ynsette foar mear betelbere multyfunksjonele hierwenten yn doarpen. Skjinne enerzjy foar elke beurs.

28 Renze Holwerda

2019 FNP Fryslân - Disclaimer