Oebele Vries Westergeast List 2 nr 25

De FNP lit in eigen - en boppedat Frysk - lûd hearre , in lûd dat net mist wurde kin. Ik wol my graach ynsette foar alles wat nei myn begryp yn it belang fan de gemeente is, yn it bysûnder foar it op in ferantwurde wize omgean mei ús leefmiljeu en kultuerlânskip en foar it skeppen fan omstannichheden dy't liede kinne ta ferbettering en fersterking fan it plak fan it Frysk.

25 Oebele Vries

2019 FNP Fryslân - Disclaimer