Ernst Meinsma Nes List 2 nr 19

By de FNP fiel ik my thús. Ik wol my graach ynsette foar in dynamysk bûtengebiet. It goed faslitearjen fan ûndernimmers / boeren mar mei in soad omtinken foar natoer, (greide) fûgels en ynsekten.

19 Ernst Meinsma

2019 FNP Fryslân - Disclaimer