Bert Koonstra Sweagerbosk List 2 nr 1

Ik wenje yn Sweagerbosk . Bin heit, wurkje as konsulint yn it Sosjaal Domein. No aktyf as riedslid en ik stean foar de
kearnwearden fan de FNP; , demokrasy, federalisme, ynternasjonalisme, taal en kultuer, ûndernimmerssin, solidariteit en duorsumens. Elts moat mei dwaan kinne en noed en soarch foar de minske , it gea en de natuer bin foar my fanselssprekkend. Jo, do kinst my folgje op twitter @koons300


01 Bert Koonstra

2019 FNP Fryslân - Disclaimer