Welmoed van der Werf Dokkum List 2 nr 18

Ik fiel my ferbûn mei de FNP om’t de FNP in partij is dy’t in waarm hert foar Fryslân hat. De FNP is frysk, grien, sosjaal, rjocht troch see, deeglik en betrouber.

18 Welmoed van der Werf

2019 FNP Fryslân - Disclaimer