Linda van der Deen Marrum List 2 nr 15

Ik bin wurksum as Clustermanager yn Fryslân by it Leger des Heils. Ik wol my hurd meitsje foar in goede âldereinsoarch yn ús gemeente. Troch it belied fanút Den Haag moatte minsken sa lang mooglik thús wenjen bliuwe, mar wy ferjitte derby faak dat der dertroch in protte iensumheid is ûnder ús âlderein. Dat giet my oan it hert.

15 Linda van der Deen

2019 FNP Fryslân - Disclaimer