Thom Feddema Raard List 2 nr 14

As ynwenner fan Raard mocht ik jierrenlang foarsitter wêze fan doarpsbelang. Ik stean foar de natuer. ; it bioferskaat. De gemeente moat rûnom blom - en krûderike ekologysk bermbehear tapasse. Wat soe ik moai wêze as fan Hallum oant Stroobos ta, der in flinter en bijelint lint komt.

14 Thom Feddema

2019 FNP Fryslân - Disclaimer