Ruurd de Graaf Dokkum List 2 nr 13

De FNP is de ienige lokale partij mei in provinsjale ferienige efterbân. Dat makket de FNP ta in foldwaande sterke lokale partij sûnder ynfloed fan Den Haach lykas lanlike partijen. Ik wol my graach ynsette foar in sûnereleefomjouwing sadat wy in sûne planeet efterlitte foar ús bern.

13 Ruurd de Graaf2019 FNP Fryslân - Disclaimer