Marco Kramer Hallum List 2 nr 12

De FNP past it bêst my om’t it in regionale partij is mei in Frysk hert. Ik wol my graach ynsette foar de biodiversiteit, romte foar greidefûgels, in leefber plattelân mei behâld en ferbettering fan de foarsjenningen.

12 Marco Kramer

2019 FNP Fryslân - Disclaimer