Ykje van der Wal Holwert List 2 nr 11

Hikke en tein yn it moaiste en krimpfrije doarp oan de Waadsee, Holwert. Wenje dêr mei myn man en ús soan fan 18 jier. De soarch foar minsken yn ús mienskip jong en âld, dêrby útgeande fan de eigen krêft fan de minsk, dêr set ik my foar yn. @Pykje29

11 Ykje van der Wal

2019 FNP Fryslân - Disclaimer