Frâns Boersma Kollum List 2 nr 10

FNP stiet foar de Fryske taal en kultuer en leit de klam op in sûne natuer. Ik wol my graach ynsette foar: Biodiversiteit, benammen fuortendaliks oppakke yn it ûnderhâld fan de gemeentelike bermen Ynsette op  krûderike gerssoarten yn ‘e lannen en behâld fan de houtsingels ta befoardering fan it tal ynsekten en fûgels. Fûgels werom yn ’t lân!

10 Frans Boersma   

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer