01-08-2020 - Fraksjegearkomsten
Der is in fraksjegearkomste op de moandei foarôfgeande oan It Beslút fan de Riedsgearkomste
We begjinne om 19:30 oere yn it gemeentehûs.

2020 FNP Fryslân - Disclaimer