19-07-2018 - List fan fergaderingen en byienkomsten 2018
28/09/2018: Café Duhoux,Wurdum.Ekstra Algemiene Ledegearkomst FNP Provinsjaal
17/10/2018: Sionsberg.Ferkiezingsdebat,Passage,Dokkum.(allinne foar leden.)
12/11/2018: Iepenbier ferkiezingsdebat,doarpenfederaasje Kollumerlân.(werskynlik yn Westergeast)
16/11/2018: Iepenbier ferkiezingsdebat,MFC,Burdaard.
19/11/2018: Iepenbier ferkiezingsdebat Ysherberch,Dokkum.
21/11/2018: Ferkiezings foar de nije gemeente Noardeast-Fryslân.
23/11/2018: Café Duhoux,Wurdum.Reguliere Algemiene Ledegearkomst FNP Provinsjaal

Bygeande list wurdt regelmjittich oanpast.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer