Nijs


29-12-2018

Coalitieagenda voor gemeente Noardeast-Fryslân 2019-2022

Als eerste coalitie van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn wij trots en vereerd u onze plannen voor de komende coalitieperiode te mogen presenteren. ...

22-12-2018

Akkoord over coalitieagenda Noardeast-Fryslân

De coalitiepartijen CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD hebben de afgelopen weken onder leiding van (in)formateur de heer Theo Joosten een akkoord bereikt over de coalitieagenda en de kandidaat wethouders. De kandidaat wethouders zijn:

- ...

21-12-2018

Wethâlder Pytsje de Graaf: Myn Dongeradiel.

Dongeradiel de gemeente dy’t ferbûn is mei it Waad, 27 doarpen, in stêd.
Dongeradiel mei har skiednis, opboud út Oost enWestdongeradeel en de stêd Dokkum.
Dongeradiel mei har kultuer, literatuer, muzyk,keunst en ...


Wêr kinne jo as FNP-lid op rekkenje?

Yn byld

Tsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer